Co je u nás nového
2007/02
21

abART. Od lístkovnice k informační internetové databázi výtvarného umění

"Být informován, znamená být pokoušen zakusit společný svět, který je tak-a-tak. Mám-li informaci, vím, že si lze skutečnost představit i takto-a-ne-takto. A tudíž, mám-li informaci o sobě, jsem vyzýván porozumět tomu, jak jsem ve světě já sám, na jakém horizontu mne vidí ostatní."

Michal Růžička: Informace a dobro. Praha: Ježek 1993. ISBN 80-901625-2-5.

"Nutnou podmínkou díla je přece soustředění. Jak je to ale s diváky? Otevře se nám umělecké dílo samo, nebo se musíme přičinit? Je vnímáni umění stejně vážná záležitost, jako tvorba? Pokud ano, byla by naděje. Umění je možnost, jak překročit sebe, překonat omezenost fyzickou i časovou. Už proto musí být každá osobní tvorba nutně romantická. Ars longa, vita brevis. Život je přece krátký, umění přece dlouhé."

Jiří Hůla, Ateliér, 1997

V osmdesátých letech minulého století založili bratři Jiří a Zdenek Hůlové v Kostelci nad Černými lesy soukromou Galerii H. Vzniku galerie předcházely s počátkem tzv. normalizace setkání a příležitostné výstavy, na nichž měla možnost vystavit svá díla řada výtvarných umělců, kteří v té době normalizace neměli žádnou nebo téměř žádnou možnost svá díla prezentovat.

Jako součást galerie založil starší z bratří, Jiří, v roce 1984 Studijní archiv Galerie H. Zprvu stovky, tisíce a posléze desetitisíce katalogů a pozvánek se postupné rozrostly o další tiskoviny včetně novoročenek, fotografií, ale i elektronických nosičů (CD-ROMů, Mg a videonahrávek atd.). Původní dolní časová hranice, rok 1939, se postupně prolomila proti proudu času a současně množství kartotéčních lístků narůstalo s postupujícím časem až geometrickou řadou. Základní údaje byly Jiřím Hůlou doplňovány díky jeho matematicko-analytickému vzdělání, myšlení, preciznosti a nezměrné pracovitosti o množství odkazů a vazeb. Kromě hesla se jménem konkrétního výtvarného umělce, jeho výstav a realizací byly údaje doplňovány např. o autory textů pozvánek, statí, předmluv a doslovů atd., ale i o údaje o překladatelích, nakladatelstvích a vydavatelstvích, edicích a editorech, tiskárnách, pořádajících institucích apod.

Papírová forma zpracování údajů se čím dál tím více stávala nevyhovující i pro profesní potřeby Jiřího Hůly. Ten se vedle své profese matematika-analytika více než patnáct let věnoval publicistické, organizační a kurátorské činnosti v oblasti výtvarného umění. A to pro tento účel opomíjíme - byť neradi - vlastní výtvarnou činnost Jiřího Hůly.

Pro PC zpracování stávajících informací a možnost zachycování dalších nových faktů vznikl pílí a erudicí J. Hůly a jeho spolupracovníků vlastní svébytný informační systém abART. Systém „nevyužívá fulltextové vyhledávání ani klíčová slova, pracuje se systémem filtrů a vazeb. Funkcí klíčových slov zastupuji pojmy (např. gotika, akční malba, malířství, grafika) pevně propojené s prvky dalších kategorií. Základem zpracování jsou kategorie (osoba, skupina, instituce, místo, výstava, akce, dokument, pojem), role a vazby." (Machalická 2006)

I když duší a hybatelem celého systému zůstává Jiří Hůla, spravuje a vytváří dnes databázi sdružení Archivu výtvarného umění s rostoucím počtem zaujatých a pracovitých lidi různých profesí. Potěšující je, že v něm přibývá zvláště mladých příznivců výtvarného umění.

Hodnota celého informačního systému se odhaduje na více než 1,5 milionu korun. I když vznik systému podpořilo granty Ministerstvo kultury ČR a Středočeský kraj, vyžadovalo jeho vytvoření kromě pracovního nasazení i finanční oběti. Zdá se však, že i zde zvolna svítá na lepší časy. První zakázky snad přilákají i další zájemce o tuto unikátní databázi a službu zároveň.

O bohatosti a komplexnosti systému vypovídají i slova jeho iniciátora a hlavního tvůrce: „Volná verze zpřístupňuje základní informace zájemcům o výtvarné umění - umělcům, teoretikům, galeristům, sběratelům, studentům apod. Je důležitý pro novináře a instituce všeho druhu. Díky němu se některé práce nemusí už nikdy dělat: například je hotový soupis samostatných výstav Jiřího Koláře, kterých jsme zaznamenali několik set," řekl v rozhovoru pro Lidové noviny Jiří Hůla. Systém je přístupný na Internetu, od července roku 2006 již ve dvou verzích: volné pod adresou abART-free a profesionální, placené, pod heslem abART-full.

V červnu t.r. byla na internetu volně přístupná i tato profesionální verze. Poplatky za její využívání činí za jeden měsíc 600 Kč, za čtvrtletí l 500 Kč, za pololetí 2 400 Kč a za jeden rok 3 900 Kč. V den, kdy dopisujeme tyto řádky (19. listopadu 2006), obsahuje uvedená plná verze: 56 041 osob 403 236 vazeb 11 727 institucí 16 284 výstav l 544 skupin 18 701 dokumentů Ze srovnání obou verzí vyplývá, že volná - free verze - neumožňuje podrobné vyhledávání - neobsahuje všechna zpracovaná data - nezohledňuje všechny role a vazby - dokumenty jsou omezeny na katalogy, pozvánky, knihy a sborníky - obsahuje jednu portrétní fotografii - obsahuje maximálně tři reprodukce - neobsahuje kategorii POJMY - je bezplatná plná - full verze - umožňuje vyhledáváni podle jakýchkoli klíčů - obsahuje všechna zpracovaná data - zohledňuje všechny role a vazby - dokumenty pramenů nejsou omezené - obsahuje libovolný počet fotografií - obsahuje všechna vyobrazení, texty a další digitální soubory - je placená Obě verze jsou však databází, která nemá u nás zatím obdobu. I volná verze je zdrojem takového množství jedinečných a pečlivě zpracovávaných informaci, že pro výtvarné pedagogy i studenty výtvarné pedagogiky představuje pramen poznání a hodnoty zcela unikátní.

S využitím rozhovorů s Jiřím Hůlou, informací z databáze abART.artarchiv.cz, http://abART-free.cz, http//www.artarchiv.cz/abart a materiálů z článku Jany Machalické: Unikátní výtvarná databáze, Lidové noviny, 16. června 2006, s. 20 zpracoval Pavel Šamšula

Text vyšel v časopisu Výtvarná výchova, č. 4, r. 46, 2007, s. 22-23.